UAB „OnHR“, (arba toliau – įstaiga), juridinio asmens kodas 304111809 yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate Įstaigai, apsaugą.

UAB „OnHR“ asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir UAB „OnHR“ vadovo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo įstaigoje taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi UAB „OnHR“ paslaugomis arba lankosi svetainėje www.onhr.lt ir galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Interneto svetainėje www.onhr.lt visuomet rasite naujausią ir aktualią Privatumo politikos versiją.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių į gyvendinimo principus.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpa žinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Naudodamiesi įstaigos paslaugomis, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydami užklausos formą, tęsdami naršymą svetainėje, duomenų subjektas/- ai patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti įstaigos paslaugomis ir nenaršyti svetainėje www.onhr.lt

UAB „OnHR“  privatumo politikoje nurodyta informacija yra svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Kaip Įstaiga tvarko Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys Įstaigoje tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, užtikrinant duomenų mažinimo principą (t.y. renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą , užtikrinant duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Iš kokių šaltinių įstaiga renka Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.) . bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros ar kitų socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) bei kitos viešai skelbiamos informacijos.

Duomenys taip pat gaunami, kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.)

Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais Įstaiga tvarko?

Klientų aptarnavimo:

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims: surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių t.y. Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV,  motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose; Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys; Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai; Specialių kategorijų asmens duomenys*: – duomenys apie sveikatą, duomenys apie neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus. *Specialių kategorijų kandidatų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Duomenis apie Jūsų sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus mes rinksime ir tvarkysime, siekdami įvertinti Jūsų darbingumą, darbo vietos atitikimą Jūsų sveikatos būklei ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Visais atvejais specialių kategorijų duomenis mes rinksime tik baigiamuosiuose atrankos etapuose. Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis mes laikome gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir (ar) Jūsų CV, ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes gauname iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, mes preziumuojame, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant įstaigą), įgalinant tokius potencialius darbdavius Jūsų duomenis tvarkyti vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant Jūsų kandidatūrą.

Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.

Klientų aptarnavimo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome kol vykdome atranką į Jūsų pasirinktą (-as) darbo vietą (-as), bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikė mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimas duomenis saugoti ilgiau.

Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu:

Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinkate siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos vienerius metus po atrankos pabaigos.

Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą būti įtrauktam į duomenų bazę ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės. Jūsų nepageidavimas būti įtrauktu į mūsų kandidatų duomenų bazę ar pateikto sutikimo atšaukimas nesutrukdys Jums dalyvauti atrankoje į konkrečią darbo vietą, į kurią kandidatuojate.

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu:

Siekdami identifikuoti klientą ar tiekėją, vykdyti produktų, sprendimų prekybos, paslaugų teikimo veiklą, apdoroti ir administruoti kliento ar tiekėjo užsakymus, išrašyti klientui ar priimti tiekėjo apskaitos dokumentus, spręsti su klientui įdiegto produkto, sprendimo ar suteiktų paslaugų apimtimi susijusias problemas, vykdyti kitus Bendrovės, kaip pardavėjo ar pirkėjo, ar paslaugų teikėjo ar pirkėjo,įsipareigojimus, tvarkome asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens identifikacinį numerį (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodą arba užsienio valstybės piliečio asmens kodą ar kitą identifikavimo numerį), amžių, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį su Bendrove ar sutarties, sudarytos tarp kliento ar tiekėjo, kurį atstovauja duomenų subjektas, ir Bendrovės, vykdymo metu.

Kandidatų atrankos į įstaigos siūlomas darbo vietas įstaigoje tikslu:

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių ir kurie nurodyti Klientų aptarnavimo tikslų skiltyje bei saugome juos minėtoje skiltyje nurodytais terminais.

Kandidatų dirbti įstaigoje duomenų bazės administravimo tikslu:

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu ir saugome juos tokį patį terminą, kaip kad nurodyta Klientų aptarnavimo tikslų skiltyje.

Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu:

Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis. Darbuotojų asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą organizuoja, užtikrina ir vykdo įstaigos vadovas arba jo paskirtas (-i) asmuo (-enys).

Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas:

Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis, mes naudojami siekdami tobulinti ir vystyti mūsų interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetainėje gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis. Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas – nurodyta šių taisyklių Slapukų skiltyje.

Tiesioginės rinkodaros tikslu:

Siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių paslaugas, kurie mūsų nuomone galėtų Jus dominti ir gavę Jūsų išankstinį sutikimą bei vadovaudamiesi asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie paslaugas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Įsiskolinimų administravimo tikslu:

Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. Gyventojų registro, trečiųjų asmenų teikiamų duomenų ir kt.) ir iš trečiųjų asmenų. Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į teisės aktų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų) nustatytus ieškinio senaties terminus.

Kiek laiko Įstaiga saugo Jūsų duomenis?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Jeigu konkretūs terminai nenurodyti šios politikos tikslų ar kitoje politikos skiltyje, tais atvejais įstaiga tvarko juos įstatymų leidžiamais terminais t. y. įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios, o asmens duomenys, kurie tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu, tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo. Suėjus sutikimo terminui ar jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas bei duomenų subjekto asmens duomenys tokia apimtimi, kiek tai yra susiję su suteikta paslauga (jos teikimo įrodymu ir pan.), 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius įstaigos reikalavimus.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Įstaiga tvarkomų duomenų neteikia tretiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, iš skyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Išimtinais atvejais, konfidencialių atrankų metu, potencialaus kandidato asmens duomenys gali būti perduodami Bendrovės klientams – darbdaviams duomenų subjektui nenurodant konkretų Bendrovės klientą identifikuojančių duomenų.

Taip pat Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti kiti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesies paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisė saugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenys tvarkomi bendroje įstaigos programoje. Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys įstaigai buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kompetencijų vertinimo, teisines paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Kokias teises Jūs turite?

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
 8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai į manoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

 1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
 2. valstybės saugumą ar gynybą;
 3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti paštu: info@onhr.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, iš skyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

Slapukai

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir pana šias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 1. kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą;
 2. naudojimosi interneto svetainėmis analizei;
 3. kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 4. paslaugų plėtrai;
 5. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).

Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:

 1. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
 2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 3. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
 5. socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 2. svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org

Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.

Naujienlaiškiai

Jūsų pateiktą el. paštą naudojame informacijai apie pasiūlymus, naujienas, apklausas, paslaugas bei kitoms naujienoms siųsti.

Išsiuntę naujienlaiškį, galime rinkti statistinius duomenis apie duomenų subjekto elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarytas el. laiškas, kokios nuorodos paspaustos. Tokio pobūdžio laiškai paprastai vieną-keturis kartus per savaitę.

El. paštas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti iš taisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais:

 1. gavęs naujienlaiškį, paspausdamas naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo nuorodą;
 2. parašydamas el. info@onhr.lt

Duomenų tvarkymo terminas: 3 metai nuo sutikimo gavimo dienos.

Asmens duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.

Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektas gali kreiptis į mus info@onhr.lt ar į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Išorinės svetainės

Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad įstaiga gali kreiptis į Jus dėl įstaigos vykdomų atrankų arba Jūsų užklausos.

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų prie žiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais: info@onhr.lt

Privatumo politika nėra laikoma įstaigos ir duomenų subjekto susitarimu dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika į staiga informuoja duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo principus įstaigoje, todėl įstaiga gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-01-02.

 

UAB „OnHR“

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei sutinkate, tiesiog naudokitės svetaine kaip įprastai. Privatumo politika